2018. 11. 29 2018. 11. 29 Pályázat
Cégün a Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása (2018-1.1.2-KFI), program keretében 395 276 369 Ft. támogatást nyert. Pályázati azonosító: 2018-1.1.2-KFI-2018-00117

2018. 06. 13 2018.10.27 Társaság részvényeinek átalakítása
A Társaság közgyűlése 2018.04.16 napján elhatározta a Társaság részvényeinek átalakítását dematerializált részvényről nyomdai úton előállított részvényre.

2015. 04. 23 2014.10.27 Közgyűlési meghívó
Az Interinn Energy Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága ezúton összehívja a Részvénytársaság Rendkívüli Közgyűlését 2015. Junius 10. 10.00 óra kezdetttel.

A társaság részvényeinek átalakítását dematerializált részvényről nyomdai úton előállított részvényre.

Mz átalakítás megkezdésének időpontja: 2018. június 1. napja, időtartama 90 nap.

A nyomdai úton előállított részvények átvételének helye: letétkezelő székhelye

A részvény-átalakítás időpontja: 2018. szeptember 15. napja.

Az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő nyomdai úton előállított részvények értékesítésének szabályai az alábbiak:

Az átalakítás során be nem azonosított részvényes dematerializált részvénye helyébe lépő nyomdai úton előállított részvényt a kibocsátó az átalakítástól számított hat hónapon belül - befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével - értékesíti.

Az értékesített értékpapírok felmerült költségekkel csökkentett ellenértéke a részvény igazolt utolsó tulajdonosát illeti meg, a kifizetésre az összes ben nem azonosított részvény helyébe lépő nyomdai úton előállított részvény értékesítését követően, kamat nélkül kerül sor. Az érintett részvények ellenértéke a részvények névértéke.

Az érintett részvények megszerzésére csak azon részvényesek jogosultak, akik a nyomdai úton előállított részvényeket átvették.

A részvényeket megszerezni kívánó részvényesek vételi szándékukat a befektetési vállalkozó/hitelintézet felé írásban kötelesek jelezni.

A vételi ajánlat elbírálása a befektetési vállalkozóhoz/hitelintézethez való beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló még nem értékesített részvények számának függvényében történik.

Az értékesítés eredménytelensége esetén a társaság az értékesítésre nyitva álló határidőt követő első közgyűlésén a Tpt.12/A.§ (8) bekezdése alapján a nem értékesített részvények névértékének összegével az alaptőkét leszállítja. Az ellenérték összegéről, kifizetésének helyéről, feltételeiről és kezdő időpontjától a társaság honlapján hirdetményt tesz közzé. Kifizetésre a hat hónapos határidő leteltét vagy az összes be nem azonosított részvény helyébe lépő nyomdai úton előállított részvény értékesítését követően kerül sor.:


Címlap | Rólunk | Megoldások | Termékek | Hírek | Kapcsolat
Copyright © Interinn Energy Holding Nyrt. 2012